Innovatie in de agrifoodsector

Voucherregeling Boerderij van de Toekomst

Innovatie in de agrifoodsector

Kringlooplandbouw is het antwoord op de belangrijke uitdagingen waar de landbouw op dit moment voor staat. Het is een integraal duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes. Kringlooplandbouw moet voldoen aan een reeks van doelen:

  • Aandacht voor herstel en onderhoud van natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit)
  • Een klimaatrobuust productiesysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte
  • Weerbare teeltsystemen waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt verminderd.
  • Minimaal gebruik van kunstmest
  • Herstel van de natuurwaarden in de landbouw belangrijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren
  • Energie-neutraal tot energie-producerend door maximaal gebruik te maken van reststromen en CO2 -equivalenten vastleggend
  • Een verbeterde sociaal-economische positie van boeren zowel in arbeid als inkomen

Kringlooplandbouw steunt op hoogwaardige technologie, datamanagement en robotica, waarbij de technologie de agro-ecologische principes en werkwijzen ondersteunt.

Het onderzoeksproject Boerderij van de Toekomst werkt samen met agrariërs en andere partners aan oplossingen voor de uitdagingen waar de akkerbouw voor staat. Door de toepassing van mengteelten in combinatie met vaste rijpaden wordt bijvoorbeeld de biodiversiteit versterkt en bodemverdichting tegengegaan.

Voucherregeling
Bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor uitdagingen in de akkerbouw kunnen gebruikmaken van de faciliteiten, expertise en ondersteuning van Boerderij van de Toekomst. De voucherregeling is een initiatief van Kansen voor West, het samenwerkingsverband van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Samen stellen zij dit jaar 1.470.000 euro aan Europese gelden beschikbaar.

Meer informatie

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven